Ungegruppens værdigrundlag

I ungegruppen har vi nedenstående 5 værdier, som vi finder særligt afgørende og betydningsfulde i vores hverdag med de unge mennesker:

1. Differentiering:
Det er værdifuldt for os, at det altid er den enkelte unge, der er i fokus. Det betyder derfor, at vi bl.a. forholder os individuelt til behov, krav, ansvar og frihed afstemt efter den enkeltes udviklingsniveau. Dette for at kunne møde den enkelte unge med tilpassede udfordringer i alle hverdagens perspektiver og med størst mulig udviklingsfremme for den enkelte. Det individuelle perspektiv indebærer derfor også et fokus på kreativitet og fleksibilitet i den pædagogiske tilgang, da vi anser koblingen mellem kontekst, erfaring og nytænkning som en altafgørende faktor for den unges kompetenceudvikling.

“Hvis du og jeg var ens, ville en af os være overflødig.”
Oprindelse: Jødisk ordsprog

2. Ansvarlighed:
Det er værdifuldt for os, at den unge lærer ansvarlighed i forhold til eget liv. Her mener vi både praktisk anvar i forhold til hverdagens pligter, fx rengøring, madlavning og skolegang, men også ansvar i forhold til egne handlinger og hvordan disse påvirker andre mennesker omkring den unge. Det er ligeledes værdifuldt for os, at den enkelte medarbejder i ungegruppen udviser lederskab og ansvarlighed i forhold til hverdagens struktur, planlægning og forudsigelighed, gennem guidning og anerkendende kommunikation med den unge.

”Husk følgende: Respekt for dig selv – respekt for andre – ansvar for dine handlinger”
Oprindelse: Dalai Lama

3. Indflydelse:
Det er værdifuldt for os, at den unge har indflydelse på eget liv og beslutninger. Deres meninger, perspektiv og ideer tages alvorligt, da vi mener, at dette er med til at udvikle den enkeltes selvværd og selvtillid samt med til at styrke og motivere ansvaret for og styringen af eget liv. Vi tilstræber derfor, at træffe beslutninger med den unge – og ikke for den unge. Det er dog samtidig vigtigt for os, at indflydelse og beslutninger i eget liv opleves som succesfuldt for den unge, og vi vælger derfor at inddrage den unge i medbestemmelse afstemt efter den enkeltes alder, modenhed og udviklingstrin. Vi anser det for særligt vigtigt, at den unge gennem sin medindflydelse for mulighed for at afprøve nye initiativer og selvforvaltning i et udviklingsperspektiv.

“Fortæl mig det, og jeg glemmer. Vis mig det, og jeg husker måske. Involver mig i det, og jeg forstår.”
Oprindelse: Gl. kinesisk ordsprog

4. Relation:
Det er værdifuldt for os, at den unge hjælpes med at skabe positive relationer til andre mennesker i det omfang, det er muligt for den enkelte unge. Her mener vi såvel fastholdelse og styrkelse af allerede eksisterende familierelationer, udvikling af de relationer den unge har i hverdagen, fx til de andre unge i huset og til personalet, men også hjælp til at skabe nye relationer, venskaber og netværk til mennesker uden for huset. Fx klassekammerater, ved fritidsaktiviteter eller ved fritidsjob. I den pædagogiske tilgang til den unge, anser vi relationen som den altafgørende faktor for udvikling og relationens ligeværdige kommunikationen som værktøjet i processen.

”Livet er relationer. Resten er bare detaljer.”
Oprindelse: Gary Smalley

5. Livsglæde:
Det er værdifuldt for os, at umiddelbarheden, de fælles glæder og oplevelser, som vi deler, har et særligt fokus i ungegruppen. Vi vægter derfor at skabe plads til denne umiddelbarhed, nærhed og glæde i hverdagen og samtidig verbalisere glæden ved de delte oplevelser, da vi mener, at dette styrker såvel relationen, harmonien og solidariretsfølelsen samt følelsen af livsglæde og -mestring i mere udfordrende hverdagssituationer.

”Der er intet som smitter mere end et godt humør – bortset fra manglen på samme.”
Oprindelse: ukendt