Hvorfor botræning?

Fordi vi så kan sende nogle unge mennesker godt videre i livet efter endt anbringelse med mulighed for mestring af eget liv…

Botræningsprojektet er et nyopstartet projekt, som igangsættes på baggrund af erfaring og behov for at kunne imødese vores ældste beboeres behov for kontiunitet i anbringelsen og tilpasning af miljø mhp størst mulig oplevelse af livsmestring socialt, praktisk og relationelt efter endt anbringelse. Fysisk består dette i én fælles bolig til samtlige beboere med fysisk placering i Holbæk centrum, og er dermed en ekstern enhed under Opholdsstedet Sørningevej 2 som en del af efterværn. Beboelsen rummer 3-4 store selvstændige værelser udover fælles køkken, opholdsstue og bad/toiletfaciliteter. Beliggenheden er central, da en stor del af den pædagogiske begrundelse for udflytningen netop er, at den unge har mulighed for at blive selvforvaltende mht. transport og indkøb, hvilket derfor kræver placering i en større by med gå-afstand til offentlig transport og indkøbsmuligheder, samt socialisering i de fællesskaber, den unge i øvrigt færdes i og dermed opbyggelse af social kapital. Bofællesskabet skal i langt højere grad domineres af de unge beboere og det støttende personale får derfor i højere grad status af ”gæst” i hjemmet, der understøtter og faciliterer refleksion hos den unge.

Målgruppe:
Målgruppen i botræningsenheden er pt. ungegruppens ældste beboere, som qua alder og udvikling har brug for et mere tilpasset botilbud for at imødekomme deres eget ønske om øget selvstændighed, men også for at kunne få lov at træne de nødvendige færdigheder, det kræver, på sigt at udsluses til egen bolig i et naturligt næste skridt med fortsatte trygge rammer og med allerede kendte relationer, som kan fremme den unges livsmestringskompetence med ungdomsuddannelse og selvforsørgelseskompetence for øje.

Målgruppen er således allerede anbragt på Opholdsstedet Sørningevej 2 under SEL § 66 stk 5 og § 142, med udvidet godkendelse til § 107. Beboere til botræningsenheden er stidligt skadede med tilknytningsforstyrrelser samt eventuelle psykiske lidelser.

Beboere under § 107 anses ikke umiddelbart for mulige at udsluse til selvstændig bolig uden støtte efter det 22. år, men det aktuelle botræningsforløb vil kunne træne og afklare yderligere potentialer hos den unge i forhold til en fremtidig situation, ligesom den unge samtidig vil kunne imødekommes i forhold til selvstændighed og fastholdelse af kendte relationer.

Mere overordnet vil bofællesskabet på sigt kunne rumme de af Ungegruppens beboere, som har brug for og er klar til botræning, som en del af anbringelses- og udslusningsforløbet på Opholdsstedet Sørningevej 2.

Pædagogisk tilgang:
Skiftet fra opholdsstedet til botræningsenheden vil være præget af en langt større grad af selvforvaltning, hvorfor ansvarlighed og indflydelse på eget liv her vil være elementært. De unge skal opleve en boform, som kommer meget tæt på den virkelighed, der om få år bliver aktuel for de fleste af beboerne. Dog med den tryghed, at der fortsat er et sikkerhedsnet i forhold til praktiske, økonomiske, uddannelsesmæssige og følelsesmæssige problematikker, som trygge og kendte relationer hele tiden står klar til at hjælpe med at løse, og facilitere refleksion over. Således vil tilgangen til de unge få en meget vejledende karakter i livsmestringsopgaven og en bevidst langt mindre aktivt handlende rolle. Det store skift til den mere selvforvaltende livsform vil uden tvivl være udfordrende for vores unge, men skal bæres af en allerede eksisterende tryg relation mellem den unge og de tilknyttede pædagoger.

Udfordringer af praktisk karakter, som den unge i botræningsforløbet fx vil kunne få hjælp og vejledning til:

→ Anvendelse af NemID
→ Skat
→ Lovgivning
→ Forsikring
→ Bank
→ Økonomistyring/budgetter
→ Ansættelsesforhold, løn mv.
→ Uddannelse/karrieremuligheder, herunder lektiehjælp
→ Indkøb/kost/madlavning

Desuden vil der uundgåeligt forekomme problemstillinger af langt mere følelsesmæssig, social og relationel karakter, som qua den allerede kendte og skabte relation mellem de unge og de tilknyttede medarbejdere, vil kunne imødekommes i et udviklingsperspektiv med fokus på opbyggelse af social kapital og samtidig faciliterer refleksion hos den unge.